แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

 

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปี 2564 รอบที่ 2

   1.1 รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)

2.ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล  (IDP) รอบที่ 2

   2.1 การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

         ° แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

              ° โปรแกรมสรุปผลการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

3.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน(Best Practice)  รอบที่ 2  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

    3.1 หลักฐานการวางแผน

       1. หนังสือแจ้งการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการเรียน E-learning

       2. ายชื่อข้าราชการ/พนักงานราชการที่เข้ารับการพัฒนา

            

    3.2 หลักฐานการดำเนินการ  รอบที่ 2

       1. หนังสือ เร่งรัด ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการเรียน E-learning

       2. สรุปคะแนนก่อน - หลัง โดยการเรียน E-learning

        

    3.3 หลักฐานการอภิปรายผลการเรียนรู้  รอบที่ 2

           1. ใบประกาศนียบัตร จาก สำนักงาน ก.พ. มีรายงานเอียดดังนี้

                ° หลักสูตรการเรียน E-learning มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม

                ° หลักสูตรการเรียน E-learning การพัฒนาการคิด

               

    3.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์  รอบที่ 2

              3.4.1. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หลักสูตร มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม

              3.4.2   แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หลักสูตร การพัฒนาการคิด

                2.สรุปคะแนนรายบุคคลจากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ