ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที่อยู่หน่วยงาน ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โทรศัพท์  0-5672-1631,0-5672-0761,0-5672-2094  โทรสาร 0-5672-1539

 2.2 

3.1

1.1