1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)

 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

1.1 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา HRD

 

1.2 หลักฐานการวางแผน

      1.2.1 โครงการ

       1.2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการโครงการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันท่ี่ 23-24 มีนาคม 2563

      

1.3 หลักฐานการดำเนินการ เนื้อหาบทเรียน  รูปถ่าย

1.4 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

       แบบทดสอบก่อนเรียน  1-10 , 11-20 , 21-30 , 31-40,41-53

       แบบทดสอบหลังเรียน 1-10 , 11-16 ,17-26

1.5 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ สรุปผลการเรียนรู้